2009/07/18

Sapporo

Gensaku "Ryushu-Men"

Doutyou "Aka-Renga"

La-Collinetta

N43°